Enllaços a webs de referència:

Qualitat i Excel·lència

Educació

Escoles i Instituts amb processos de canvi

Avaluacions

Què és l’excel·lència en un centre educatiu?

 “Un centre és excel·lent si, treballant en millora contínua i complint els requisits fixats per l’administració, s’adapta permanentment a les necessitats educatives del seu entorn socioeconòmic, assegura la qualitat dels seus serveis, innova i millora de manera responsable els seus resultats.”

Com podem garantir que un centre és excel·lent?

Per poder assegurar que un centre és excel·lent cal comparar-lo amb un model reconegut d’excel·lència, com pot ser el e2cat, model d’excel·lència educativa.

L’avaluació

L’avaluació és l’activitat en què un grup d’experts compara el funcionament del centre i els resultats obtinguts en un període de 3 o més anys amb el model de referència.

El centre ha de presentar una memòria que, d’acord amb el model e2cat, expliqui breument com l’organització desenvolupa cada un dels criteris establerts, amb els indicadors pertinents i les evidències clares i concretes.

Abans de fer la memòria, el centre ha de dur a terme una autoavaluació de la qual ha de sortir un pla de millora i una puntuació que ajudarà a establir el nivell en què es troba el centre en el seu camí de millora contínua cap a l’excel·lència i el tipus de memòria a presentar:bench3

  • Simple < 300 punts
  • Completa + 300 punts
  • Conceptual, si el centre ja estava acreditat +300

Per fer l’avaluació el centre ha de presentar:

  • Una sol·licitud
  • La memòria
  • El resultat de l’autoavaluació

Equip avaluador

Les persones que tenen la responsabilitat d’avaluar el centre formen l’equip avaluador. Estarà format per tres persones ( però, poden acompanyar-los avaluadors en pràctiques) :

  • un sènior, expert en excel·lència , acreditat per QUALIcat o EFQM (actua d’avaluador en cap) pot ser una persona externa al món educatiu.
  • dos júniors, persones formades per QUALIcat en els cursos d’avaluadors, han de ser del món educatiu.
  • avaluador en pràctiques,  és una persona que ha fet els cursos però no ha participat en cap avaluació.

L’equip avaluador redacta l’informe d’avaluació i atorga la puntuació definitiva.

Nota: els avaluadors de QUALIcat, participen periòdicament en cursos de reciclatge, interpretació del model i posada al dia.

Documentació:

Altres documents de l’equip avaluador  (en pdf i sense complimentar, docs solament informatius)