Indicadors

“Si no es pot mesurar no es podrà millorar”

Per mesurar qualsevols cosa, activitat o servei necessitem un indicador.

Què és un indicador?

Un indicador és una xifra que representa una magnitud. És una mesura expressada en termes numèrics ja que és la manera més fiable en que podem expresar una informació.

Un indicador és una dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un procés o d’una activitat.

CAL DIFERENCIAR INDICADOR DE L’OBJECTIU

L’objectiu és el que es vol aconseguir

l’indicador és la forma de mesurar-lo.

INDICADORS

Els indicadors poden ser de:

 • Rendiment
 • Percepció                                                                                 

L’indicador és l’instrument amb el qual mesurem els resultats de les nostres activitats.   

És molt important saber posar a cada lloc ( procés, objectiu, etc.) els indicadors més adequats; és a dir, els més rellevants i útils.

Les organitzacions de qualitat disposen de QCI, Quadre de Comandament Integrat ( també conegut con Quadre de Control dels Indicadors). És el quadre on controlem tots els indicadors del centre. Cal disposar de QCI de direcció però també els diferents responsables (Cap d’estudis, Coordinador Pedagògic, Caps de Departament, etc) han de tenir el seu propi QCI. Fins i tot, el professorat i tutors cal que tinguin els seus.

Els indicadors ens ajuden a la bona gestió del centre, del departament i de l’aula.

Els indicadors ens ajuden a la bona gestió del centre, del departament i de l’aula.

David Norton i Robert Kaplan, creadors del QCI, defensen que el quadre de comandament integral ha de donar una visió estratègica del centre i ha de tenir indicadors de:

 • Resultats amb els clients i l’entorn ( resultats educatius i percepció alumnat/famílies/ societat).
 • Resultats econòmics ( rendibilitat, aprofitament recursos).
 • Resultats dels processos interns (mapa de processos).
 • Resultats de formació i creixement.El model e2cat 2020 agrupa els indicadors en dos grans grups:
  1. Els dels resultats estratègics: són els del pla estratègic, els dels processos i els de les innovacions. Són els indicadors que miren al futur; és a dir, a la visió.
  2. Els dels resultats clau: són els de l’alumnat, l’equip huma del centre, els dels serveis educatius i de suport. Són els resultats del dia a dia, els que ens permeten sobreviure.

  En els dos grups hi ha d’haver  idicadors per mesurar el rendiment i la satisfacció.

  Els indicadors s’han d’establir per la seva utilitat i rellevància i per analitzar el rendiment cal :

  • Establir objectius.
  • Comprovar tendències.
  • Establir comparacions.
  • Fer anàlisi de Causa – Efecte.

   

 • Alguns exemples d’indicadors
  Indicadors Estratègics Indicadors Clau Indicadors de Satisfacció
  ·   Progrés (Projecte Educatiu)

  ·   Pla estratègic

  ·   Èxit educatiu

  ·   Cohesió social

  ·   Inclusió

  ·   Processos

  ·   Innovació educativa

  ·   Comunicació

  ·   Informació i coneixement

  ·   Inserció

  ·   Abandonament prematur

  ·   Fidelització

  ·   Responsabilitat social

  ·   Seguiment d’estudis superiors

  ·   Reconeixements externs

  ·   Procés d’E/A (resultats)

  ·   Superació PAU

  ·   Assegurament del servei

  ·   Proves externes

  ·   Absentisme

  ·   Conflictes

  ·   Formació professorat

  ·   Igualtat

  ·   Matriculació (Ocupació)

  ·   Econòmics

  ·   Seguretat i salut

  ·   Medi ambient

  ·   Gestió processos suport (edifici, incidències manteniment, neteja, etc.)

  ·     Alumnat amb el centre

  ·     Alumnat amb professorat

  ·     Alumnat amb tutoria

  ·     Famílies amb el centre

  ·     Famílies nivell acadèmic

  ·     Famílies amb tutoria

  ·     Professorat

  ·     PAS

  ·     Societat amb el centre

  ·     Empreses

  ·     Participació famílies

  ·     Evolució carrera professional professorat

  ·     Activitats del centre