** Acta reunió general de QUALIcat 20/9/18

ACTA DE Reunió general DATA :  

20 setembre de 2018

Convocats Assistents Han excusat l’assistència
JA Andrés Villena

Chema Olave

Lluís Ylla

Olga Hernández

Pere Canyadell

Olga Quesada

Ramon Graells

Fina Garcia

Alberto Sorribas

Silvia Genis

Ramon Bas

Lluís Taulats

Silvia Pérez

Pep Simon

Núria Palau

Lluís Moteis

Lídia Ferré

Ordre del dia:

1. Aprovació de missió, visió i valors de QUALIcat

2. Aprovació de subtítol per QUALIcat

S’ha presentat enquesta pels dos punts

3. Situació econòmica i pressupost

4. Renovació equip directiu

5. Objectius i proposta activitats curs 2018-19

6. Altres: subvencions, presentació a organismes oficials, web i xarxes

7. Torn obert de paraules

Tema tractat Iniciativa Termini
1 Punt 1

Missió

Fomentar i donar suport a la cultura de l’excel·lència als centres educatius, les institucions i les entitats socials  (81 % de vots).

Tots

Aprovat

2 Visió

Ser reconeguts com una organització de referència en la promoció de l’excel·lència  ( 94 % de vots)

Tots

Aprovat

3 Valors

 • Compromís 
 • Col·laboració
 • Aprenentatge entre iguals
 • Intercanvi d’experiències i coneixements
Tots

Aprovat

4 Punt 2.

Subtítol: QUALIcat. Per l’excel·lència educativa” (63 % de vots)

( també va ser votada amb el 25 % de vots “Excel·lència Educativa”)

Tots

Aprovat

5 Punt 3

Informació econòmica

El saldo actual al CC de CaixaBank: 36996,72 €

Hi ha pendent cobrament per valor de 1429,80 €

Hem tingut uns impagats per valor de 260 €

6 Punt 4

Composició Equip directiu:

President. Pere Canyadell

Vicepresident 1: Lluís Ylla

Vicepresident 2: Olga Quesada

Secretari d’organització: Ramon Bas

Secretaria de comunicació i publicitat : Olga Hernández

Tresorer : Lluís Taulats

Vocals:

–        JA Andrés

–        Silvia Pérez

–        Fina Garcia

–        Ramon Graells

–        Alberto Sorribas

Aprovat
7 Punt 5

a-     Objectius:

 • Incrementar el nombre de centres adherits
 • Promocionar el model e2cat
 • Augmentar les avaluacions e2cat

b-      Activitats

 • Premi Xavier Batlle
 • Jornada d’Excel·lència
 • Activitats divulgatives:

–        Presentar el model

–        Experiències de centres

c-     Formació en el model e2cat

S’acorda donar resposta a les demandes

 • Coneixement del model (demanat 87 %)
 • Elaboració memòries ( demanat 87 %)
 • Altres: Autoavaluacions (80%), avaluadors i avaluadors experts (67 %), Processos i lògiques de l’excel·lència (aportació d’un soci)
 

 

 

Lluis Y

Olga H

Pere

 

Pere

Lluís

Andrés

 

 

 

Pere

Andrés

8 Punt 6

Altres:

 • Demanar subvencions i ajuts, es proposa La Caixa ( veure programa d’ajuts)
 • Contactar i presentar-nos a altres institucions

–        Maristes ( concretada visita)

–        Vedrunes

–        Salesians

–        La Salle

–        Insistir amb les patronals.

–        Altres escoles certificades

–        Consell Escolar de Catalunya

–        DdE

 

 • Nou disseny d’imatge
 • Renovar la web
 • Ser presents a les Xarxes socials

 

 

A. Sorribas

Olga H

 

Pere/ Lluís

 

Olga H

 

 

 

 

 

 

 

Olga Q

Fina Garcia

Olga H

9 S’acorda celebrar la

8ª Jornada d’Excel·lència : data 4 abril 2019.

Mateix format de 2017

Tots
10 Punt 7

Torn obert

 • Es proposa Divulgació de l’excel·lència a les escoles no FP

( DdE té 5 escoles no FP a la xarxa)

 • Demanar a DdE relació actualitzada de centres
 • Divulgació de l’excel·lència a Primària
 • Es presenta l’avanç del nou model e2cat 2020 per fer suggeriments. Resposta el 15.11.18
 • Es comenta sortida de la ISO 21001 per a centres educatius, es podria fer una sessió ( estudiar)
 • Propera reunió: 9.11.18

 

 

Preparar

J Andrés

 

Preparar

 

J Andrés

Tots

Notes:

–        Reunió de 9.11.18 : Revisió Bases premi Xavier Batlle ( enviar les actuals) i concretar activitats proposades i responsabilitats.

 

–        Reunió 15.11.18: Suggeriments model e2cat 2020  i aprovar calendari activitats.

 

 

 

Pere

 

Redactat per R. Bas

 

Data

26.09.2018