Sessions divulgatives: Comunicació i transparència (Vídeo i Power Point del Webinar) 7/2/2023

Notícies

COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Veure:

1- Vídeo de la sessió

2- Power point

Ponència presentada per

Srs. Antonio Domingo i Fran Arrebola, coordinadors pedagògics del Centre d’Estudis Politècnics de Barcelona

La comunicació en un centre educatiu és bàsica tant per conèixer les necessitats i expectatives de la societat, empreses, famílies, alumnat i professorat com per comunicar de quina manera l’escola desplega la seva missió educativa per tal d’afrontar-les.

Nota: aquest subeix (1.4) està inclòs en l’Eix 1, Lideratge i estratègia, és el més important per a qualsevol entitat, ja que estableix a partir dels valors, de la missió i la visió, la línia d’actuació i de treball de l’organització.

Què diu el model e2cat sobre aquest subeix ?
1.4 Comunicació i transparència

La comunicació és bàsica per conèixer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, així com els canvis que es produeixen. Els centres excel·lents analitzen les necessitats de comunicació de l’organització amb cadascun dels grups d’interès (interns i externs), per elaborar el pla decomunicació.

A l’hora d’establir aquest pla, els centres adeqüen els canals emprats al col·lectiu al qual s’adreça el missatge i treballen per activar canals de comunicació i missatges efectius.
Els diferents lideratges de l’organització han d’assegurar una comunicació multidireccional que garanteixi el desplegament de les estratègies i l’alineament amb els valors de l’organització, i la consecució dels objectius marcats.

La cultura del centre ha de perseguir l’assoliment d’una informació compartida, una gestió transparent i disponible del coneixement i bones pràctiques, que sigui la llavor de nous aprenentatges i millores.

L’organització ha de ser perseverant en el manteniment dels canals de comunicació i a l’hora d’assegurar que totes les parts interessades disposen de canals per fer-se sentir. La comunicació, per tant, s’ha d’establir i garantir amb tots els grups d’interès. Especialment, quan la formació és no presencial, s’han
de tenir en compte els que es troben normalment fora del centre; per exemple, famílies, empreses o fins i tot alumnes,.

El centre educatiu transmet missatges de moltes formes; per això, ha de tenir cura que la imatge corporativa (ordre, neteja, identificació, coherència, compromisos, resultats, ètica i estètica) sigui la que realment persegueix. Situacions específiques, com les emergències, el màrqueting, l’acollida,
l’acompanyament, la formació en centres de treball, etc., requereixen també planificacions específiques de la comunicació del centre.
Aspectes per tenir en compte i desenvolupar

a. El centre excel·lent assegura que el projecte educatiu, els compromisos envers els grups d’interès, les actuacions i els resultats siguin públics i transparents. Informa internament i ret comptes als diferents grups d’interès, i explica les causes quan els resultats assolits no són els esperats.
b. Les persones amb funcions de lideratge dins d’un centre excel·lent tenen una relació directa amb els diferents grups d’interès i promouen la creació i el desenvolupament de canals de comunicació àgils i bidireccionals que garanteixin la seguretat i integritat de la informació. També s’impliquen especialment en l’acollida dels alumnes i dels professors de nova incorporació al centre.
c. La comunicació del centre respon a uns reptes ambiciosos, i es planifica, desenvolupa, avalua i millora amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels diferents grups d’interès. Les eines i instruments digitals són molt eficients per a les comunicacions, però mai no poden substituir completament els canals més directes. La comunicació ha de permetre, doncs, que el centre augmenti l’eficàcia dels serveis que proporciona a través del coneixement, la cooperació i el treball en equip.
d. La satisfacció de les comunicacions està directament relacionada amb la percepció que tenen els agents que hi intervenen; per això, s’ha de garantir que es coneix la percepció dels diferents grups d’interès i que es treballa per millorar-la. El centre disposa de sistemes per convertir la informació en coneixement útil.
a. e. La importància de la comunicació, i la seva qualitat i abast, augmenta significativament quan el centre adquireix un desenvolupament excel·lent dels processos. És per això que els plans de comunicació s’han de revisar i actualitzar permanentment, amb l’objectiu de resoldre mancances i o insatisfaccions.